Black & White Party

1 2 3 4 ... 8
1 2 3 ... 8
1 2 3 4 ... 8
1 2 3 ... 8