Black & White Party

1 2 3 4 ... 7
1 2 3 ... 7
1 2 3 4 ... 7
1 2 3 ... 7